Dla narzeczonych

Bóg, który jest Miłością, stwarzając mężczyznę i kobietę powołał ich do wspólnoty życia i miłości w przymierzu małżeńskim, które Jezus Chrystus uczynił sakramentem.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 1. Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
 2. Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
 3. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.

Narzeczeni zgłaszając się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 1. metrykę chrztu (wydaną nie wcześniej niż pół roku od dnia zgłoszenia się narzeczonych do duszpasterza) z adnotacją o bierzmowaniu – dotyczy to osoby, która miała chrzest i bierzmowanie poza parafią spisywania protokołu przedmałżeńskiego;
 2. dowody osobiste;
 3. świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej. W razie nie ukończenia katechizacji w tym zakresie narzeczeni zobowiązani są do katechezy uzupełniającej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i o odbytych spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego;
 5. zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednej ze stron lub w akt ślubu jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny;
 6. wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka;
 7. *zgoda na ślub z parafii zamieszkania (jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii).


Na pierwszym spotkaniu ustala się:

 • tożsamość osób, wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie;
 • czy są stanu wolnego;
 • czy decyzję o zawarciu małżeństwa podejmują dobrowolnie;
 • czy nie ukrywają czegoś przed sobą, co mogłoby zakłócić ich wspólnotę życia;
 • czy nie ma jakiejkolwiek przeszkody, która uniemożliwiłaby zawarcie ważnego związku;
 • czy mają właściwą świadomość zawierania małżeństwa: nierozerwalnego, wyłącznego, sakramentalnego, mającego na celu wzajemne uświęcenie, przyjęcie i wychowanie dzieci;
 • czy zdają sobie sprawę z obowiązków stanu małżeńskiego oraz czy są zdolni do ich spełnienia.


Na drugie spotkanie narzeczeni przynoszą:

 • zapowiedzi od narzeczonego, o ile mieszka poza parafią spisywania protokołu;
 • brakujące dokumenty, których nie można było dostarczyć na pierwszym spotkaniu.

Podczas tego spotkania, po uzupełnieniu braków, rozmowa duszpasterska koncentruje się na omówieniu obrzędu sakramentu małżeństwa. Przed samym ślubem narzeczeni posyłają świadków do zakrystii, którzy przynoszą ślubne obrączki i kartki od spowiedzi.

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.” (Mk 10,9)

.