Z racji na obostrzenia i brak możliwości tradycyjnych odwiedzin kolędowych poniżej przedstawiamy formularz modlitwy, którą można się pomodlić i prosić o błogosławieństwo domu i rodziny w nowym 2021 roku.

Wersja PDF do pobrania i wydrukowania: https://tiny.pl/7vpfr

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY
BOŻE NARODZENIE A.D. 2020

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba (np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa Ewangelii o Mędrcach ze Wschodu.

EWANGELIA, Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
P: Oto słowo Pańskie.

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz

P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W:
Amen.
Można zaśpiewać kolędę.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.
Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W:
Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę.

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie prowadzący mówi:
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
(wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).
W: Amen.

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach można zapisać kredą:

C + M + B + 2021